logo

Ban Học Tập
Đoàn Khoa Công Nghệ Phần Mềm

Được thành lập vào 02/11/2015, Ban học tập Đoàn khoa Công nghệ Phần mềm là nơi để chia sẻ kiến thức, là điểm đến cho các bạn sinh viên có thể tìm kiếm tài liệu cũng như trau dồi thêm kỹ năng cần thiết.